Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO W NOWOJORSKIM STYLU

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Let's Bake z siedzibą w Elblągu, ul. Malborska 53e/1, NIP: 741 206 66 67, telefon:608673159, email: biuro@wnowojorskimstylu.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

      a) poprzez dodanie produktów do koszyka  

      i kliknięcie realizuj w podsumowaniu,

b) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c)emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep w momencie przesłania do klienta e-maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

5. Płatności mogą być realizowane również za pośrednictwem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Klient informowany jest o wysyłce towaru drogą email.

4. W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki i nie przesłania w ciągu 14 dni od dnia pierwszej próby doręczenia przedmiotu, oświadczenia o odstąpieniu umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość, klient jest zobowiązany do odebrania na swój koszt, przedmiotu w terminie 7 dni od dnia jego powrotu. W przypadku nieodebrania w tym terminie, zapłacona przez klienta kwota zostanie zwrócona na wskazane przez niego konto bankowe w ciągu 7 dni, pomniejszona o koszty przesyłki, zwrotu i koszty przelewu zwrotnego. Ponowne wysłanie zamówionego przedmiotu, może nastąpić po przelaniu przez klienta ponownych kosztów przesyłki (wg cennika dostaw) oraz kosztu zwrotu przesyłki.

 

§5

Reklamacje przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta - konsumenta jest dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny, faktura VAT lub email z numerem zamówienia) oraz protokołu szkody sporządzonego w obecności przewoźnika.

a) Klient zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności przewoźnika stanu przesyłki i w razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku, do sporządzenia protokołu szkody. Protokół szkodowy musi być sporządzony zgodnie ze stwierdzonym stanem rzeczywistym tj. zawierać wszelkie informacje o użytych zabezpieczeniach przesyłki, znakach ostrzegawczych i uszkodzeniach opakowania.

b) Klient o zaistniałym uszkodzeniu w transporcie lub braku, zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 48 godzin od odebrania przesyłki) poinformowania sklepu drogą e-mailową, wraz z jednoczesnym przesłaniem protokołu szkodowego. W przypadku nieprzesłania protokołu szkodowego, klient zobowiązany jest do dosłania go w ciągu 24 godzin od zgłoszenia uszkodzenia w transporcie lub braku, drogą e-mail.

c) W przypadku braku dokumentacji koniecznej do rozstrzygnięcia - reklamacje z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie, będą rozpatrywane negatywnie.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową (wada istotna, wpływająca na użytkowanie produktu) Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia niezgodności. Opis niezgodności wraz z oświadczeniem o formie preferowanej rekompensaty musi byś zgłoszony do Sklepu drogą e-mailową wcześniej, przed wysyłką towaru. Cechy wizualne produktu, związane z procesem produkcji np. widoczne szwy i przeszycia, słoje drewna, śrubki montażowe, spawy, ryski, resztki pasty polerskiej, łączenia materiału związane z procesem klejenia itp. nie są wadami produktu i nie podlegają reklamacji.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. W przypadku niespełniania przez produkt, oczekiwań, klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i odesłania produktu zgodnie z procedurą: "Odstąpienie od umowy zawartej na odległość".

6. W przypadku uszkodzenia produktu w czasie transportu klient wszczyna procedurę reklamacyjną (zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej) lub zrzeka się prawa do niej przesyłając oświadczenie o zrzeczeniu się prawa o dochodzeniu roszczeń wraz z oryginałem protokołu szkodowego, dowodem zakupu i oryginałem listu przewozowego (w ciągu 48 godzin od odebrania przesyłki), w przypadku zaginięcia sprzedawca (zgodnie z art. 53 Prawo Przewozowe prawo do złożenia reklamacji ma wyłącznie jej posiadacz. Posiadaczem paczki w momencie podpisania protokołu odbioru firmy kurierskiej staje się odbiorca przesyłki). Po otrzymaniu odpowiedzi od firmy kurierskiej prosimy o przekazanie jej do wiadomości, za pośrednictwem poczty email, w celu podjęcia dalszych działań.

 

§6

Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

 

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach od daty odebrania PRODUKTU.

2. KLIENT ma prawo wyboru sposobu dostarczenie - włącznie z przysłaniem zamówionego przez siebie przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru PRODUKTU.

3. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez SPRZEDAWCĘ, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia SPRZEDAWCA powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na KLIENTA korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

4. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami KLIENT obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Zgodnie z art.558 (paragraf 1) Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

6. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy.

7. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez KLIENTA.

8. KLIENT może zwrócić zakupiony PRODUKT jedynie za zgodą SPRZEDAWCY, na koszt KLIENTA, jeżeli PRODUKT jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

9. SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a KLIENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.

11. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - nie wymienione powyżej - w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy (dotyczy jedynie osób fizycznych).

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą e-mailową, pisemną. 

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie nie później niż 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z wypełnionym oświadczeniem oraz dowodem zakupu na adres Let's Bake ul. Malborska 53e/1, 82-300 Elbląg. Opakowanie stanowi integralną część produktu, w związku z czym koniecznym jest zwrócenie produktu w oryginalnym opakowaniu. Oświadczenie odstąpienia od umowy może być wypełnione wg wzoru:

Imię, nazwisko                                                                                                                                           data

i adres konsumenta                                                                                               

                                                                                                                     nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………… .............................. Proszę o zwrot na konto o nr:

                                                                                                                                              podpis konsumenta

 Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Dopuszcza się otwarcie opakowania w celu obejrzenia zawartości. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. Produkt musi być nieuszkodzonym, bez śladów użytkowania.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, ale nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

6.Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku zakupu kilku przedmiotów, a zwrotu części, koszt transportu zostanie zwrócony proporcjonalnie. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) produktów zamawianych przez sklep na indywidualne zamówienie klienta,

c) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 

§8

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§9

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Postanowienia końcowe

 

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 poz. 1000 )

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)

5. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

7. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

8. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

9. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę odr. Platforma jest dostępna pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

 

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. 

.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Bestsellery
Płytki lustrzane 15x30
Płytki lustrzane 15x30

16,50 zł

szt.
Płytka Marokańska Koniczyna White
Płytka Marokańska Koniczyna White

9,00 zł

szt.
Płytki lustrzane 10x30
Płytki lustrzane 10x30

15,90 zł

szt.
Płytki lustrzane 10x20
Płytki lustrzane 10x20

15,50 zł

szt.
Płytka Marokańska Koniczyna Grey
Płytka Marokańska Koniczyna Grey

9,00 zł

szt.
Mozaika kamienna Oktagon
Mozaika kamienna Oktagon

49,00 zł

szt.
Mozaika Marokańska Koniczyna White
Mozaika Marokańska Koniczyna White

38,00 zł

szt.
Płytki lustrzane 10x10
Płytki lustrzane 10x10

19,90 zł

szt.
Płytki lustrzane 10x15
Płytki lustrzane 10x15

15,20 zł

szt.
Mozaika Hexagon Round
Mozaika Hexagon Round

39,00 zł

szt.
Kinkiet niklowany Summer
Kinkiet niklowany Summer

225,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl